Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Onay Formu

“Tarafınıza sunulacak sağlık hizmeti için gerekli olan ve tarafınızdan paylaşılan verileriniz ile hizmetin sunumunda elde edilen verilerinizi de içeren kişisel verileriniz; tarafınıza sunulabilecek sağlık hizmetinin saptanması, sağlık hizmetinin sunulması, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işlenecektir.

Bütün bu veriler 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna dayalı olarak toplanmaktadır.

Bu veriler, tarafınızdan bildirilen ilgili kurum, kuruluş veya sigorta firmasıyla sağlık hizmetinin denetim ve finansmanı için; yasal zorunluluk olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla paylaşılabilecektir.

Tarafımıza başvurarak, toplanan kişisel verileriniz ile bunların işleme ve aktarımlarını öğrenebilir, yanlış olduğunu düşündüğünüz verilerin değiştirilmesi veya silinmesini talep edersiniz. Talebiniz, tarafımızdan en geç otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu tarafınıza bildirilir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.”

Yukarıda belirtilen ve tarafıma sözlü olarak da ayrıntılarıyla açıklanan sağlık hizmetiyle ilgili olarak kişisel verilerimin işleneceğini anladım ve muvafakat ediyorum.

Product added to wishlist
Product added to compare.

KVKK ve Aydınlatma Metni